Všeobecné obchodní podmínky pro provádění servisních prací:

Předmětem těchto Všeobecných obchodních podmínek pro provádění servisních prací (dále jen „VOPSP“) je úprava právních vztahů mezi AUTOSERVICE, IČ: 04327527, se sídlem Waldertova 670/6, 360 01  Karlovy Vary - Drahovice, zapsaná v živnostenském rejstříku zapsaná v živnostenském rejstříku – úřad příslušný dle § 71 odst. 2 živnostenského zákona – Magistrát města Karlovy Vary a objednatelem zakázky (dále jen „zákazník“) a jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené mezi společností AUTOSERVICE a zákazníkem, majíce povahu obchodních podmínek ve smyslu ustanovení § 1751 zák. č. 89/2012 Sb.,občanského zákoníku.

Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na veškeré smlouvy o dílo uskutečněné mezi společností AUTOSERVICE a zákazníkem včetně veškerých v této souvislosti poskytovaných služeb. Od těchto obchodních podmínek se lze v jednotlivém případě odchýlit pouze na základě písemné dohody AUTOSERVICE a zákazníka. Ústní prohlášení učiněná vůči zákazníkům ze strany zaměstnanců AUTOSERVICE tuto společnost nezavazují.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou pro AUTOSERVICE a zákazníka závazné od okamžiku, kdy vstoupí na základě jakéhokoli právního jednání do vzájemného právního vztahu. Veškeré smlouvy o dílo uzavírané mezi AUTOSERVICE a zákazníkem musí být uzavřeny písemně formou soupisu a podpisu zakázkového listu, případně dalších dokumentů doplňujících zakázkový list.

Pro účely veškerých právních vztahů mezi AUTOSERVICE a zákazníkem platí následující:

* dle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se vylučuje možnost, aby se odpověď s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, stala přijetím nabídky,

** dle § 1758 občanského zákoníku jakékoli případné změny smlouvy musí být učiněny v písemné formě a strany tedy nebudou vázány, pokud nebude dodržena písemná forma změny smlouvy, není-li výslovně v těchto VOPSP stanoveno jinak,

*** dle § 564 občanského zákoníku je vyloučena možnost změny jakékoliv smlouvy jinak než v písemné formě, není-li výslovně v těchto VOPSP stanoveno jinak,

**** ustanovení § 558 odst. 2 věta druhá občanského zákoníku se neuplatní a obchodní zvyklost tedy nemá přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.

 

Zákazník přijímá a uznává následující VOPSP jako závazné pro všechna plnění, která mají být provedena v rámci prací na motorových vozidlech (předmět zakázky). Tyto VOPSP jsou uveřejněny na internetové adrese AUTOSERVICE www.autoservice-kv.cz a dále vyvěšeny a k dispozici v příjmu oprav AUTOSERVICE.

 

I. Zakázka

1. Smlouva o dílo (dále též jen „Zakázka“) je závazná od okamžiku, kdy zákazník podepíše zakázkový list, který odkazuje na tyto VOPSP, vyvěšené a k dispozici pro převzetí stejnopisu zákazníkem v provozovně AUTOSERVICE. Zákazník si může od AUTOSERVICE tyto VOPSP bezplatně vyžádat kdykoliv během trvání Zakázky.

2. V zakázkovém listu je nutné uvést rozsah prací a případně také požadovaný termín jejich dokončení.

3. V případech, které nesnesou odkladu, lze Zakázku a rozšíření rozsahu prací sjednat i změnit i elektronickou formou – emailem a to za podmínky, že e-mailová adresa zákazníka byla na Zakázce uvedena, přičemž písemná komunikace musí mezi AUTOSERVICE a zákazníkem probíhat na e-mailových adresách, uvedených v Zakázce a z firemních e-mailových adres AUTOSERVICE.

4. AUTOSERVICE má právo v případě potřeby provedením Zakázky pověřit třetí osoby, přitom odpovídá za kvalitu a jakost opravy, jako by opravu provedl sám.

5. AUTOSERVICE se zavazuje v rámci provádění Zakázky poskytnout potřebou součinnost zákazníkovi, zákazníkem pověřené osobě nebo zástupcům pojišťovny, při šetření a vyhodnocování pojistné události vzniklé na předmětu Zakázky. Za potřebou součinnost se považuje zejména umožnění přístupu k předmětu Zakázky, zpracování přehledu škod a rozpočtů oprav, poskytnutí konzultací týkajících se obnovení provozuschopnosti předmětu Zakázky a s tím související komunikace s pojišťovnou, vše v nezbytné míře potřebné pro provedení šetření pojistné události. Bez výslovného zmocnění není A3H oprávněn ani povinen činit jménem zákazníka nebo vlastníka/provozovatele předmětu Zakázky jakékoliv právní úkony v souvislosti s šetřením pojistné události. Plnění povinností dle tohoto odstavce se považuje za práce na provedení Zakázky, bez ohledu na to zda jsou přímo výslovně uváděny v zakázkovém listu či nikoliv.

 

II. Cenové údaje na Zakázce, rozšíření Zakázky, rozpočet nákladů na opravu a údržbu

1. Cenové údaje v Zakázce jsou stanoveny jako orientační a předběžné s tím, že zákazník si je vědom, že skutečná cena je odvislá od finálního rozsahu provedené opravy nebo servisní práce.

2. Provedení prací nad rámec sjednané Zakázky vyžaduje předchozí souhlas zákazníka.

3. AUTOSERVICE je oprávněn překročit sjednanou cenu bez souhlasu zákazníka v rozsahu stanoveném obecně závaznými předpisy. Nad rámec takto navýšené ceny je možné cenu překročit pouze se souhlasem zákazníka.

4. Souhlas s rozšířením Zakázky nebo souhlas se zvýšením ceny je možno učinit i způsobem uvedeným v čl. I odst. 3 těchto VOPSP.

 

III. Termín dokončení Zakázky

AUTOSERVICE je povinen dodržet termín dokončení, který byl v Zakázce označen jako závazný. Pokud se změní nebo rozšíří rozsah prací oproti původní Zakázce, a následkem toho není možné původní termín dokončení dodržet, je AUTOSERVICE povinen sdělit zákazníkovi nový termín dokončení, bez zbytečného odkladu, jakmile tuto skutečnost zjistí.

 

IV. Předání a převzetí Zakázky

1. Předání předmětu Zakázky a jeho převzetí zákazníkem se provádí v provozovně AUTOSERVICE, není-li dohodnuto jinak.

2. Zákazník je povinen převzít předmět Zakázky od AUTOSERVICE v termínu sjednaném v Zakázce, případně bez zbytečného odkladu poté, co mu bylo oznámeno dokončení/ukončení Zakázky. Pokud zákazník nepřevezme předmět Zakázky do 10 dnů od termínu sjednaného v Zakázce nebo od oznámení o dokončení/ukončení Zakázky vzniká AUTOSERVICE právo účtovat zákazníkovi parkovné ve výši 200,-Kč za každý den, kdy je zákazník v prodlení s převzetím.

3. Ocitne-li se zákazník v prodlení s převzetím předmětu Zakázky, přechází nebezpečí škody na předmětu Zakázky na zákazníka a to prvním dnem prodlení.

 

V. Vyúčtování Zakázky

1. Cenu prací účtuje AUTOSERVICE na základě svého ceníku servisních prací, který je zveřejněn v příjmu oprav. V případě změny ceníku je rozhodující cena platná v den přijetí Zakázky.

2. Ceny prací, náhradních dílů a materiálu se pro každý výkon ve faktuře vykazují zvlášť.

3. Požaduje-li zákazník odvoz nebo přistavení předmětu Zakázky do jiného místa dle jeho určení, provádí se tak pouze na náklady a riziko zákazníka. Cena je účtována podle ceníku platného v den uskutečnění odvozu nebo přistavení vozidla.

4. Část ceny Zakázky v rozsahu 10% celkové ceny servisních prací uvedené na Zakázce (předběžně sjednaná cena Zakázky), je určena na administrativní, organizační a logistické zajištění a zpracování Zakázky (administrativní úkony), přičemž veškeré tyto administrativní úkony provádí AUTOSERVICE nejpozději do 12hodin od sjednání Zakázky. V případě, že zákazník před provedením Zakázky platně odstoupí od smlouvy o dílo, a to z důvodu neležícího na straně AUTOSERVICE, je povinen zaplatit AUTOSERVICE částku, která připadá na práce již vykonané, nejméně však částku určenou na administrativní úkony, a nahradit mu účelně vynaložené náklady. Za účelně vynaložené náklady se považují i náklady na splnění povinnosti dle čl. I.5 těchto VOPSP.

 

VI. Platební podmínky

1. Cena Zakázky je splatná ke dni stanovenému pro předání předmětu Zakázky zpět zákazníkovi, nestanoví-li daňový doklad vystavený AUTOSERVICE pozdější den splatnosti.

2. V případě prodlení zákazníka s úhradou ceny Zakázky je AUTOSERVICE oprávněn uplatnit vůči zákazníkovi nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% dlužné částky za každý započatý den prodlení.

3. AUTOSERVICE je oprávněn požadovat na zákazníkovi složení přiměřené zálohy na cenu Zakázky; pro případ nesložení vyžádané zálohy má AUTOSERVICE právo pozastavit provádění díla do doby připsání zálohy na účet AUTOSERVICE nebo do jejího zaplacení v pokladně AUTOSERVICE. O dobu prodlení zákazníka se zaplacením zálohy se prodlužuje sjednaný termín dokončení díla.

 

VII. Zadržovací právo

1. AUTOSERVICE je oprávněn zadržet předmět Zakázky k zajištění své splatné pohledávky za zákazníkem. Zadržovací právo lze uplatnit vůči všem závazkům zákazníka.

2. V případě zadržení předmětu Zakázky AUTOSERVICE bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí zákazníka o zadržení předmětu Zakázky a jeho důvodech.

3. Zadržovací právo zaniká zánikem zajištěné pohledávky anebo vydáním zadrženého předmětu Zakázky zákazníkovi oproti poskytnutí jistoty v takové formě, která bude AUTOSERVICE odsouhlasena.

 

VIII. Záruka

1. Ustanovení tohoto článku se týká pouze odpovědnosti za vady mimozáručních oprav nebo servisních prací (tj. na odpovědnost AUTOSERVICE pouze ze Zakázky). Záruční opravy nových vozidel se řídí obecně platnými právními předpisy o odpovědnosti za vady prodané věci a vztahem mezi zákazníkem a osobou, která zákazníkovi vozidlo prodala.

2. Dodavatel poskytuje na provedení opravy a servis dle Zakázky záruku v rozsahu a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy.

3. Na běžné opotřebení se záruka nevztahuje, stejně tak se záruka nevztahuje na poškození způsobená použitím vozidla k účelu, k němuž nejsou výrobcem určena nebo způsobená nedodržením pravidel a podmínek stanovených pro provoz vozidla a jeho údržbu výrobcem nebo dovozcem vozidla.

4. Zákazník je povinen při převzetí předmětu Zakázky si jej prohlédnout a v případě, že zjistí vady nebo poškození je povinen takto zjištěné vady nebo poškození ihned písemně označit při předání předmětu Zakázky, jinak se má za to, že převzal předmět Zakázky od AUTOSERVICE bez vad a poškození. Nevytkne-li zákazník při převzetí předmětu Zakázky vady a poškození, jež bylo možno při převzetí zjistit při přebírání předmětu Zakázky, nevzniká mu nárok z včasně uplatněných vad nebo poškození předmětu Zakázky.

5. V ostatních případech vad, které se projeví až při následném provozu předmětu Zakázky, po jeho převzetí zákazníkem, musí zákazník vady písemně oznámit neprodleně po jejich zjištění společnosti AUTOSERVICE s tím, že reklamované vady nebo jejich projevy musí být přesně a nezaměnitelně v reklamaci specifikovány. Oznámí-li zákazník vady ústně, vydá AUTOSERVICE zákazníkovi písemné potvrzení o uplatnění vad.

6. AUTOSERVICE důvodně reklamovanou vadu, podléhající záruce odstraní na své náklady v některém ze svých servisních středisek. V naléhavých případech může být odstranění vady provedeno jinou odbornou osobou, jejíž provozovna se nachází nejblíže místu umístění vozidla, kterého se vada týká, za předpokladu, že zákazník předem písemně požádá AUTOSERVICE o možnost provedení opravy třetí osobou, a AUTOSERVICE schválí odstranění vady AUTOSERVICE konkrétně označenou třetí osobou. AUTOSERVICE nese náklady na mzdu, materiál a přepravné nezbytné k provedení opravy zjištěné a důvodně reklamované vady. Náklady na odtažení vozidla, jehož se vada týká, jdou k tíži zákazníka.

7. Pokud se i přes opakované pokusy o opravu nepodaří vadu odstranit, může zákazník požadovat slevu z ceny Zakázky nebo od dohody o provedení díla odstoupit.

8. Na opravy provedené dle písemného požadavku zákazníka pouze provizorně na dobu dočasnou nebo přes písemné upozornění na nevhodnost požadavku zákazníka se záruka neposkytuje a zákazník nese riziko škody.

9. Záruku nelze uplatnit v následujících případech:

* předmět Zakázky nebyl AUTOSERVICE dodán/předán současně nebo neprodleně po oznámení zjištěných vad k ověření existence reklamované vady,

** AUTOSERVICE neudělil předchozí souhlas ke zjištění a odstranění reklamované vady jinou odbornou osobou (viz odst 7. tohoto článku),

*** vadné díly byly mezitím na pokyn zákazníka jinou odbornou osobou nebo zákazníkem upraveny, opraveny nebo odstraněny a nejedná se o případ popsaný v odst 5. tohoto článku,

**** při provádění opravy nebo údržby byly použity dle požadavku zákazníka jiné jím opatřené náhradní díly nebo provozní hmoty,

***** závada byla odstraněna třetí osobou před tím, než byla vada reklamována u AUTOSERVICE a společnost AUTOSERVICE tak byla zbavena práva si existenci reklamované vady si ověřit sama nebo prostřednictví jiné jí určené osoby.

 

IX. Odpovědnost za škodu

1. AUTOSERVICE odpovídá za škodu způsobenou na předmětu Zakázky po dobu jejího provádění. Toto platí i pro škody vzniklé během zkušebních jízd nebo převozu předmětu Zakázky. Řídí-li během zkušební jízdy vozidlo zákazník nebo jím pověřená osoba, přechází nebezpečí škody a odpovědnost za škodu na zákazníka.

2. Za škody na věcech nacházejících se na nebo v předmětu Zakázky (vozidla) odpovídá AUTOSERVICE pouze v případě, když je písemně převzal do úschovy a byly výslovně uvedeny v Zakázce.

3. Zákazník je povinen při převzetí předmětu Zakázky písemně uplatnit u AUTOSERVICE případnou škodu na předmětu Zakázky, pokud za ni AUTOSERVICE odpovídá, včetně její přesné specifikace, jinak se má za to, že převzal předmět Zakázky bez poškození. V případě, kdy za škodu na předmětu Zakázky odpovídá AUTOSERVICE, je povinen učinit opatření k odstranění škody, a to zejména opravou předmětu Zakázky na své náklady. Pokud opravu provést nelze, nebo je-li spojena s neúměrně vysokými náklady, uhradí AUTOSERVICE zákazníkovi částku ve výši ceny předmětu Zakázky ke dni poškození, maximálně však do výše výrobcem doporučené prodejní ceny předmětu Zakázky. Jestliže cenu nelze stanovit, uhradí AUTOSERVICE částku maximálně ve výši doporučené prodejní ceny obdobného typu předmětu Zakázky v sériové výbavě ke dni poškození.

4. Při škodě na věcech na nebo v předmětu Zakázky, které AUTOSERVICE převzal do úschovy, hradí AUTOSERVICE zákazníkovi skutečnou škodu zjištěnou jako hodnotu věci v době jejich poškození, přičemž tato poškození těchto věcí musí zákazník nezaměnitelně označit při převzetí předmětu Zakázky, jinak se má za to, že AUTOSERVICE předala věci svěřené do úschovy zákazníkovi bez poškození způsobeného během úschovy.

5. Výše náhrady škody je omezena vždy pouze na nahrazení škody v pro smluvní strany v době uzavírání Zakázky předvídatelném rozsahu. Výše předvídatelné škody, která případně může vzniknout porušením povinnosti AUTOSERVICE nebo zákazníka, představuje částku maximálně do výše ceny Zakázky, nebude-li písemnou dohodu výslovně stanoveno jinak. Z náhrady škody jsou vždy vyloučeny jakékoliv nároky na náhradu ušlého zisku či jakékoliv nepřímé nebo následné škody vzniklé AUTOSERVICE, zákazníkovi nebo jakýmkoliv třetím stranám.

 

X. Výhrada vlastnictví

1. Všechny náhradní díly, výměnné díly a příslušenství použité při provádění Zakázky zůstávají ve vlastnictví AUTOSERVICE až do okamžiku úplného zaplacení ceny Zakázky vyúčtovanou příslušným daňovým dokladem.

2. Díly, které byly při provádění Zakázky nahrazeny novými díly, zůstávají v držení a přecházejí do vlastnictví AUTOSERVICE, nebylo-li písemně při převzetí Zakázky sjednáno jinak.

 

XI. Obsah obchodních podmínek a vztah k odlišným prohlášením nebo dokumentům

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky mají přednost před případně odlišným prohlášením osob vystupujících jménem AUTOSERVICE, s výjimkou případů kdy je toto odlišné prohlášení učiněno písemně a podepsáno osobou, která ve smyslu příslušných právních předpisů je oprávněna jménem AUTOSERVICE jednat.

2. Odchylná ujednání obsažená v Zakázce uzavřené mezi AUTOSERVICE a zákazníkem mají přednost před ustanoveními těchto všeobecných obchodních podmínek.

 

XII. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré případné spory vyplývající ze smluv o dílo a souvisejících obchodních vztahů budou rozhodovány příslušným soudem dle sídla AUTOSERVICE pokud není dána výlučná příslušnost jiného soudu.

2. V případě, že se jakékoli ustanovení těchto VOPSP stane neplatným nebo protiprávním, zůstávají ostatní ustanovení tímto nedotčena.

3. Zákazník svým podpisem na zakázkovém listu potvrzuje, že je vlastníkem, resp. nájemcem či oprávněným uživatelem, předmětu Zakázky a že je z tohoto titulu oprávněn a případě zplnomocněn Zakázku týkající se předmětu Zakázky v plném rozsahu a bez jakýchkoliv dalších omezení uzavřít. Zákazník se svým podpisem na zakázkovém listu zavazuje provést úhradu ceny Zakázky, pokud třetí osoba od níž případně odvozuje svoje oprávnění nakládat s předmětem Zakázky v rozsahu Zakázky zpochybní toto jeho oprávnění.

4. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 19.08.2015 a ruší a zcela nahrazují jakékoli předchozí všeobecné obchodní podmínky AUTOSERVICE vztahující se k opravám, úpravám a servisu vozidel. Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují ke všem Zakázkám sjednaným mezi AUTOSERVICE a zákazníkem po uvedeném datu platnosti a účinnosti těchto VOSP.